CS LIMS.

  • to oprogramowanie klasy LIMS (Laboratory Information Managment System), które wspomaga pracę laboratorium poprzez komputeryzację kluczowych obszarów jego działalność,
  • jest w pełni zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
  • spełnia standardy w zakresie bezpieczeństwa, zbierania, przetwarzania, zapisywania, sprawozdawania, przechowywania oraz identyfikowalności wprowadzonych oraz gromadzonych danych. Ułatwia wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością.

Moduł ten obejmuje zasadniczą część pracy laboratorium i różni się w zależności od specyfiki badań w danej branży. Obejmuje rejestrację próbek w oparciu o zlecenie lub protokół pobrania, wprowadzanie i obróbkę wyników oraz przygotowanie sprawozdań.

CS LIMS ułatwia codzienną oraz długoterminową ocenę danych kontroli jakości z wykorzystaniem kart Shewharta, kart Cusum i innych. Umożliwia monitorowanie działań poprzez porównanie z wynikami innych laboratoriów biorących udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.

CS LIMS wspiera walidację i weryfikację metod badawczych przy zastosowaniu zaawansowanej analizy statystycznej. Pozwala udokumentować, że laboratorium jest zdolne do uzyskania wymaganej charakterystyki metody poprzez potwierdzenie zakresu stosowania metody, odpowiednie wyposażenie, odczynniki, kwalifikacje personelu i inne czynniki mogące mieć wpływ na wynik.

CS LIMS pozwala identyfikować składowe niepewności pomiaru, w tym wynikające z pobierania próbek. Podstawą do oszacowania niepewności może być pomiar i statystyczne podejście lub wiedza o zasadach teoretycznych i praktyczne doświadczenie w realizacji metody.

CS LIMS wspiera nadzór nad dokumentami i zapisami, identyfikację ryzyka i szans, doskonalenia, działania korygujące, audyty wewnętrzne oraz przeglądy zarządzania. Pozwala rejestrować, zestawiać oraz analizować kluczowe informacje po to, by w efektywny i sprawny sposób zarządzać laboratorium.

Moduł Dokumenty to ogólnodostępna, centralna biblioteka służąca do archiwizacji, współdzielenia i publikowania dokumentów tworzonych w laboratorium oraz dokumentów pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Jednym z czynników warunkujących sprawne funkcjonowanie laboratorium jest efektywne zarządzanie jego zasobami. Dzięki CS LIMS praca laboratorium w tym obszarze staje się łatwiejsza a wykorzystanie zasobów materiałowych, sprzętowych i ludzkich jest bardziej wydajne.

Zintegrowana z systemem CS LIMS aplikacja ANDROLAB zastępuje tradycyjny sposób prowadzenia zapisów w formie papierowej poprzez ich rejestrację w formie elektronicznej w urządzeniu typu tablet. Może działać jako elektroniczny zeszyt laboratoryjny lub elektroniczny protokół pobrania.

CS WWW to zintegrowana z systemem CS LIMS platforma internetowa umożliwiająca komunikację między laboratorium a jego klientami. Klientom zapewnia dostęp do informacji o oferowanych przez laboratorium usługach, ich kosztach i czasie realizacji a także szybki i bezpieczny dostęp do wyników zleconych badań.

Dopasuj CS LIMS do swoich potrzeb

CS-5.

to profesjonalny i niezawodny system oprogramowania sprawdzony w zarządzaniu zarówno dużymi sieciami jak i pojedynczymi stacjami monitoringu jakości powietrza atmosferycznego.

CS-7.

to kompletne rozwiązanie dla zakładów posiadających obowiązek ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Rejestruje, gromadzi i przelicza dane pomiarowe wykorzystując je do generowania sprawozdań z dotrzymania standardów emisyjnych oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

WSPARCIE POWDROŻENIOWE.

współpracując z nami nigdy nie jesteś sam

BAZA DANYCH

SERWER

KLIENT

SOFTWARE

SZYTY NA MIARĘ.

ZACZNIJ JUŻ DZIŚ