Wspieramy badania wody, którą pijesz!

Jesteśmy wiodącym dostawcą systemu LIMS w Polsce dedykowanego dla laboratoriów badających wodę i ścieki. Na swoim koncie mamy ponad 20 wdrożeń systemu CS LIMS, który wspiera pracę zarówno mniejszych pracowni jak i największych laboratoriów z branży, w tym Aquanet Laboratorium S.A., Laboratorium MPWiK we Wrocławiu, Wydział Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. i innych.

CS LIMS rozwijamy uwzględniając regulacje prawne, na których swoją pracę opierają laboratoria z branży wodno-kanalizacyjnej, w tym:

 • Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • Dyrektywa Rady UE 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

System CS LIMS wspiera laboratoria wodociągowe poprzez:

 • Planowanie pobierania próbek w ramach monitoringu wody pitnej,
 • Tworzenie harmonogramów badań do zlecenia w zależności od badanego obiektu,
 • Przypisanie wartości dopuszczalnych do metod badań, np. dla wody pitnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia,
 • Grupowanie punktów pobierania, np. trasy w sieci monitoringu,
 • Zakres badań przypisany do punktów pobierania,
 • Definiowanie częstotliwości badań w danych punktach pobierania dla próbek wód technologicznych,
 • Możliwość prowadzenia analiz statystycznych dla danego punktu pobierania,
 • Bilans jonowy pozwalający na kontrolę poprawności wykonania analiz chemicznych wód naturalnych i uzdatnionych,
 • Integrację z innymi systemami stosowanymi powszechnie w wodociągach.

System CS LIMS dedykowany dla laboratoriów badających wodę i ścieki można przetestować bezpośrednio w Internecie bez konieczności instalowania programu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dostęp do bezpłatnej wersji demo.

SOFTWARE

SZYTY NA MIARĘ.

ZACZNIJ JUŻ DZIŚ